Én fælles ledelse på TECHCOLLEGE


Grundlaget for at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere er en ledelse, der er afklaret om sin opgave, og som formår at binde organisationen sammen fra top til bund. Derfor er et fælles ledelsesgrundlag væsentligt som referenceramme i arbejdet med at synliggøre roller, opgaver og ansvarsfordeling og ligeledes en afgørende forudsætning for, at TECHCOLLEGE er i stand til at gribe og omsætte de visioner og ambitioner, vi har som uddannelsesinstitution.

Alene kan vi som ledelse gøre uendelig lidt – sammen kan vi gøre en kæmpe forskel. Derfor er det vigtigt, at ledelsesgrundlaget bliver en referenceramme, der konstant gøres levende i organisationen. For kun gennem dialogen kan vi gøre ordene levende og få ledelsesgrundlaget til at udgøre den base, som vi bygger fremtidens TECHCOLLEGE på.

Med dette ledelsesgrundlag sættes der et særligt fokus på ledelse. Ledelsesgrundlaget præciserer og formidler det ansvar, der ligger til grund for ledelsesopgaven på TECHCOLLEGE. Det skal ligeledes tydeliggøre og sætte retning for den ledelsesadfærd, som tilskyndes og ønskes på skolen. Grundlaget afspejler hvilke værdier og holdninger, der skal være retningsgivende for ledelse på TECHCOLLEGE, og gør forventningerne til ledelse tydelige.

Ledelsesgrundlaget tager afsæt i TECHCOLLEGEs overordnede vision, skolens værdigrundlag og personalepolitik samt skolens kommunikationsstrategi, og er det fundament, der skal fremme, at den samlede ledergruppe på TECHCOLLEGE arbejder i samme retning. Med ledelsesgrundlaget skabes et fælles sprog til dialogen om god ledelse på TECHCOLLEGE, og det er vigtigt, at grundlaget drøftes livligt og løbende med tanke på, at efterlevelsen både er et individuelt og fælles ansvar.

Ledelsesprincipper på TECHCOLLEGE

Ledelsen på TECHCOLLEGE er tydelige, og ledelse praktiseres med fokus på nærhed til medarbejderne. God ledelse kan i praksis se meget forskellig ud, men på tværs af organisation og lederjob er der en række principper, der bør præge alle ledelseslag på TECHCOLLEGE.
Principperne indikerer skolens ideal om god ledelsespraksis, og skal ses som en konkretisering af TECHCOLLEGEs fire værdier – tillid, initiativ, involvering og commitment.

Alle ledelseslag har et forpligtende ansvar for at skabe én fælles skole og én fælles uddannelseskultur.

Fællestræk ved god ledelsespraksis på TECHCOLLEGE:

 • Vi udviser tillid
  Vi udviser forståelse og nysgerrighed for hinandens verdener og arbejdsopgaver. Vi har positive forventninger til hinanden og accepterer risikoen for, at der ikke leves op til forventningerne. Vi gør plads til forskellighed for herved at skabe nye muligheder.
 • Vi er loyale overfor organisation og hinanden
  Vi handler indenfor rammerne af fælles strategier og beslutninger og i respekt for den helhed, som vi indgår i.
 • Vi kommunikerer klart og uden omsvøb
  Vi gør os umage med vores kommunikation – uanset hvem vi taler med – fordi vi ved, at det er forudsætningen for en anerkendende dialog. Vi dækker os ikke bag ord, og vi tør tale åbent også om det, der er problemfyldt. Vi kommunikerer klart og tydeligt om fælles mål og beslutninger.
 • Vi skaber arbejdsglæde og trivsel
  Vi udviser oprigtig interesse og respekt for andre. Vi er tilgængelige, nærværende, anerkendende og udviser tillid og empati i stedet for at kritisere og fokusere på fejl. Vi påtager os vores ansvar mellem drift og udvikling, således medarbejderne kan følge med, og ressourcerne slår til.
 • Vi er rollemodeller
  Vi er bevidste om vores roller og bekendte med vores ansvar, og tager vores autoritet på os. Vi er tro mod beslutninger, og bevidste om at vores forskelligheder rummer potentialet til innovation.
 • Vi skaber rum og tid til ledelse
  Vi ved, at vi selv har et ansvar for at prioritere og skabe tid til ledelse. Vi udøver ledelse via tillidsbaseret uddelegering frem for tidskrævende kontrol.
 • Vi kigger til siden – og går på tværs
  Vi går forrest, og arbejder på at fremme åbenhed, nysgerrighed og anerkendelse af andres måde at gøre tingene på. Vi skaber sammenhæng, og står sammen.

I alt hvad vi siger og gør er skolens værdier afsættet til, at vi sammen skaber en god arbejdsplads med trivsel, anerkendelse og udviklingsmuligheder. Vi har alle et ansvar for at efterleve værdierne, og vise den adfærd, vi kan og skal forvente af os selv og hinanden.


Ansvarsbeskrivelse

Forståelse af ledelse på TECHCOLLEGE arbejder ud fra en hierarkisk organisering, der består af tre ledelsesniveauer – direktion, chefer og ledere. Lederniveauerne angiver et særskilt defineret ledelsesansvar, der efterlader forventninger om, at den enkelte chef/leder udøver ledelse i kraft af den enkeltes position.

Til hvert af disse niveauer er der koblet et særskilt ansvar, som er beskrevet med udgangspunkt i fire ledelsesdiscipliner; personaleledelse, administrativ ledelse, faglig ledelse og strategisk ledelse.

Ud over den hierarkiske forståelse betragtes ledelse som en proces, der kontinuerligt skabes mellem mennesker på tværs af organisering og hierarki. Ledelse ses som processer, der skaber resultater i relation til skolens kerneopgave.

Ansvarsbeskrivelsen tager ikke højde for forskellige stillingsbetegnelser eller titler, men tager afsæt i de forskellige ledelsesniveauer. I forhold til chefniveauer er der foretaget en sondring mellem henholdsvis chefer, der leder ledere, og chefer der leder medarbejdere. Ansvarsbeskrivelsen for chefer vil derfor indeholde to udgaver set i lyset af, at ansvaret er forskelligt alt efter, om delegation til underliggende niveau er en mulighed eller ej.

Ansvarsbeskrivelsen må ikke betragtes som en statisk beskrivelse af hvem, der gør hvad. Delegering af ansvar kan finde sted på alle ledelsesniveauer i organisationen, og det er fortsat væsentligt, at chefer og ledere løbende afklarer deres ledelsesrum i fællesskab for derigennem at præcisere rammer, roller, ansvar, opgaver, forudsætninger og forventninger i forhold til eget ledelsesområde. Som en del af ledergruppen på TECHCOLLEGE forpligter man sig til at opsøge og støtte det tværgående samarbejde på tværs af organisationen. Det er et fælles ansvar at skabe én fælles skole.

Udvidet direktion

STRATEGISK LEDELSE

 • Udvikle og initiere overordnet strategi og mål
 • Opstille tydelige rammer omkring drift og udvikling af kerneydelsen
 • Sikre fokus på organisationsudvikling
 • Sikre opfølgning på kvalitetsarbejdet og skolens strategi
 • Profilering af TECHCOLLEGE som institution
 • Beslutte og initiere organisatoriske forandringer
 • Identificere politiske/strategiske organisatoriske problemstillinger, som kræver handling
 • Sikre udvikling af en effektiv og moderne organisation med en effektiv og moderne ledelse
 • Holde sig opdateret om og involvere sig i den løbende uddannelsespolitiske debat og udvikling
 • Varetage eksterne bestyrelses- og udvalgsposter som repræsentant for TECHCOLLEGE
 • Sikre og bidrage til det tværorganisatoriske samarbejde
 • Fungere som rådgiver, sparringspartner og sekretariat for bestyrelse og forretningsudvalg (direktøren)
PERSONALELEDELSE
 • Ansættelse/afskedigelse af chefer
 • Kompetenceudvikling af chefer
 • Ansvarlig for Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisering
 • Personaleledelse af chefer, ledere og medarbejdere
 • Sikre rammerne for medarbejderindflydelse gennem Samarbejdsudvalget og MIO-udvalgene

FAGLIG LEDELSE

 • Agere i henhold til lovgivning, regler og politikker på institutionsniveau
 • Vise en tydelig retning for visionen og målene om, at TECHCOLLEGE i ét fællesskab udvikler én stærk uddannelseskultur
 • Indgå i netværk og samarbejder med skolens interessenter
 • Prioritere og skabe rammer for pædagogisk ledelse
 • Sikre en høj grad af videndeling og tæt kommunikation både internt og eksternt

ADMINISTRATIV LEDELSE

 • Ansvarlige for koncernbudget
 • Sikre at TECHCOLLEGEs økonomi er i balance
 • Skabe rammen for ajourførte og effektive administrative systemer
 • Sikre at skolens procedurer og retningslinjer overholdes


Chefer

STRATEGISK OG TAKTISK LEDELSE

 • Sikre og bidrage til TECHCOLLEGEs samlede økonomi
 • Implementering og opfølgning på TECHCOLLEGEs strategi og den fælles målopfyldelse
 • Formulere, udfolde mål og handlingsplaner i eget ansvarsområde og tværorganisatorisk
 • Opretholde løbende og systematisk opfølgning på mål- og handlingsplaner inden for eget ansvarsområde, herunder synliggørelse af løbende resultater
 • Bidrage til og fremme TECHCOLLEGEs fællesskab og tværgående samarbejde

PERSONALELEDELSE

 • Ledelse gennem involvering, deltagelse, vejledning og støtte
 • Skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø: arbejdsglæde og motivation
 • Prioritere gensidig og konstruktiv dialog og nærvær for medarbejdere
 • Forestå og initiere MIO arbejdet med relevante opgaver
 • Ansættelser/afskedigelser i eget område
 • Personaleledelse af ledere og evt. medarbejdere
 • Sikre relevant kompetenceudvikling af ledere og evt. medarbejdere
 • Afholdelse af MUS og TUS
 • Løbende inddragelse og orientering af ledere og evt. medarbejdere

FAGLIG LEDELSE

 • Sikre faglig nytænkning i områderne, som matcher interessenternes behov og udviklingstendenser
 • Fastholde og udvikle netværk med faglige og politiske interessenter
 • Løbende udvikling af tiltag der støtter op om det pædagogiske arbejde
 • Opretholde undervisnings- og kursusaktiviteter inden for de lovmæssige rammer og bekendtgørelser
 • Samarbejde med relevante eksterne interessenter
 • Sikre faglig nytænkning
 • Løbende udvikling af tiltag der støtter op om det pædagogiske arbejde
 • Tilpasse personaleressourcer

ADMINISTRATIV LEDELSE

 • Udarbejdelse og ansvarlig for budgetter og prognoser
 • Løbende opfølgning på campus- eller stabsområdets økonomi og aktivitetsniveau
 • Opretholde effektiv anvendelse af fysiske ressourcer (lokaler, udstyr og materialer)

Ledere

STRATEGISK / TAKTISK / OPERATIONEL LEDELSE

 • Bidrage til og fremme TECHCOLLEGEs fællesskab og værdier
 • Implementering og opfølgning på strategi og kvalitetsmål
 • Sikre teamdannelse og drift (professionelle læringsfællesskaber)
 • Bidrage til TECHCOLLEGEs fælles målopfyldelse
 • Sikre og bidrage til TECHCOLLEGEs samlede økonomi
 • Formulere og udfolde mål og handlingsplaner i eget ansvarsområde og tværorganisatorisk
 • Opretholde løbende og systematisk opfølgning på mål- og handlingsplaner inden for eget ansvarsområde, herunder synliggørelse af løbende resultater

PERSONALELEDELSE

 • Ledelse gennem involvering, deltagelse, vejledning og støtte
 • Skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø: arbejdsglæde og motivation
 • Gennemføre årlige MUS og TUS
 • Prioritere gensidig og konstruktiv dialog og nærvær for medarbejdere
 • Prioritere ressourcer og udvikling i forhold til teamet og den enkelte medarbejder
 • Udtrykke klare forventninger, gensidig tillid og opbakning til medarbejderne
 • Personaleledelse af medarbejdere
 • Tilpasse personaleressourcer
 • Løbende inddragelse og orientering af medarbejdere

FAGLIG LEDELSE

 • Implementering af fælles indsatser
 • Faglig ledelse af rammerne for opgaven
 • Indgå i aktivt i ledelsesudvikling- og sparring
 • Fastholde og udvikle netværk med faglige og politiske interessenter
 • Samarbejde med relevante eksterne interessenter
 • Formidler offensivt og troværdigt TECHCOLLEGE holdning og beslutninger til medarbejderne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre faglig nytænkning

ADMINISTRATIV LEDELSE

 • Dagligt driftsansvar i henhold til den operationelle økonomi
 • Opretholde effektiv anvendelse af fysiske ressourcer (lokaler, udstyr og materialer)